افراد آنلاین: 66 نفر
حاضرین آقا: 60 نفر
حاضرین خانم: 6 نفر
اعضاء حاضر: 65 نفر
تعداد مدیران: 4 نفر
تعداد ناظرها: 31 نفر
تعداد شکلک ها: 443 عدد