افراد آنلاین: 121 نفر
حاضرین آقا: 92 نفر
حاضرین خانم: 27 نفر
اعضاء حاضر: 113 نفر
تعداد مدیران: 5 نفر
تعداد ناظرها: 27 نفر
تعداد شکلک ها: 470 عدد