افراد آنلاین: 146 نفر
حاضرین آقا: 114 نفر
حاضرین خانم: 32 نفر
اعضاء حاضر: 122 نفر
تعداد مدیران: 3 نفر
تعداد ناظرها: 35 نفر
تعداد شکلک ها: 469 عدد