افراد آنلاین: 151 نفر
حاضرین آقا: 119 نفر
حاضرین خانم: 32 نفر
اعضاء حاضر: 105 نفر
تعداد مدیران: 5 نفر
تعداد ناظرها: 22 نفر
تعداد شکلک ها: 477 عدد