افراد آنلاین: 122 نفر
حاضرین آقا: 95 نفر
حاضرین خانم: 27 نفر
اعضاء حاضر: 100 نفر
تعداد مدیران: 4 نفر
تعداد ناظرها: 30 نفر
تعداد شکلک ها: 419 عدد