افراد آنلاین: 87 نفر
حاضرین آقا: 72 نفر
حاضرین خانم: 12 نفر
اعضاء حاضر: 83 نفر
تعداد مدیران: 5 نفر
تعداد ناظرها: 24 نفر
تعداد شکلک ها: 550 عدد