افراد آنلاین: 133 نفر
حاضرین آقا: 103 نفر
حاضرین خانم: 30 نفر
اعضاء حاضر: 109 نفر
تعداد مدیران: 4 نفر
تعداد ناظرها: 28 نفر
تعداد شکلک ها: 550 عدد