افراد آنلاین: 85 نفر
ناظرین حاضر: 1 نفر
حاضرین آقا: 58 نفر
حاضرین خانم: 26 نفر
اعضاء حاضر: 62 نفر
تعداد اعضاء: 83203 نفر
اعضاء آقا: 53959 نفر
اعضاء خانم: 29228 نفر
تعداد مدیران: 0 نفر
تعداد ناظرها: 16 نفر
تعداد شکلک ها: 743 عدد