افراد آنلاین: 149 نفر
حاضرین آقا: 110 نفر
حاضرین خانم: 39 نفر
اعضاء حاضر: 121 نفر
تعداد مدیران: 4 نفر
تعداد ناظرها: 25 نفر
تعداد شکلک ها: 470 عدد