افراد آنلاین: 131 نفر
حاضرین آقا: 102 نفر
حاضرین خانم: 29 نفر
اعضاء حاضر: 121 نفر
تعداد مدیران: 5 نفر
تعداد ناظرها: 30 نفر
تعداد شکلک ها: 469 عدد