افراد آنلاین: 61 نفر
حاضرین آقا: 46 نفر
حاضرین خانم: 13 نفر
اعضاء حاضر: 55 نفر
تعداد مدیران: 2 نفر
تعداد ناظرها: 21 نفر
تعداد شکلک ها: 560 عدد