افراد آنلاین: 145 نفر
ناظرین حاضر: 2 نفر
حاضرین آقا: 108 نفر
حاضرین خانم: 37 نفر
اعضاء حاضر: 72 نفر
تعداد اعضاء: 80544 نفر
اعضاء آقا: 52409 نفر
اعضاء خانم: 28119 نفر
تعداد مدیران: 0 نفر
تعداد ناظرها: 12 نفر
تعداد شکلک ها: 743 عدد