افراد آنلاین: 7 نفر
ناظرین حاضر: 1 نفر
حاضرین آقا: 5 نفر
حاضرین خانم: 2 نفر
اعضاء حاضر: 6 نفر
تعداد اعضاء: 3046 نفر
اعضاء آقا: 1725 نفر
اعضاء خانم: 1314 نفر
تعداد مدیران: 0 نفر
تعداد ناظرها: 2 نفر
تعداد شکلک ها: 315 عدد