افراد آنلاین: 87 نفر
حاضرین آقا: 75 نفر
حاضرین خانم: 12 نفر
اعضاء حاضر: 79 نفر
تعداد مدیران: 4 نفر
تعداد ناظرها: 27 نفر
تعداد شکلک ها: 470 عدد