افراد آنلاین: 115 نفر
حاضرین آقا: 93 نفر
حاضرین خانم: 22 نفر
اعضاء حاضر: 112 نفر
تعداد مدیران: 4 نفر
تعداد ناظرها: 31 نفر
تعداد شکلک ها: 443 عدد